Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เครือข่ายคุณธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เครือข่ายคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เครือข่ายคุณธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๘ คน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษหัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นความเหมาะสมและบริบทในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ในการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กรได้”

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยสังเขปดังนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีกรอบแนวคิดให้ คุณธรรมนำการพัฒนา พร้อมที่จะก้าวไปสู่ สังคมคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อสร้าง สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต สอดคล้องกับหลักการของประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ จรรยาวิชาชีพ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

Check Also

เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์ …