Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฎิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฎิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมด้วยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมในพิธี

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผุ้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานความว่า

“งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภาระงานที่มีขอบข่ายกว้างขวาง พระภิกษุผู้ทำหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ และประกอบด้วยศีลาจารวัตรเป็นที่ศรัทธาเสื่อมใสของประชาชนแล้ว ต้องมีความเสียสละมีความอดทนต่อความยากลำบาก โดยเฉพาะ พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของประเทศ ในพื้นที่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ และพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งพื้นที่ประสบปัญหาอันจะก่อให้เกิด
ความวุ่นวายสับสนและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงส่งเสริมสนับสนุนพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ ดังกล่าว
ที่เรียกว่า พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ให้ทำหน้าที่เผยแผ่หลักพุทธธรรม ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่ด้วยสภาพสังคมที่มีความซับซ้อนและแตกต่างกัน ทำให้พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ควรมีการปรับเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะหน่วยงานของรัฐที่รับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา มีความจำเป็นที่จะต้องปรับกระบวนงานหรือวิธีการสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน
จึงจัดการประชุม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้พระภิกษุที่ปฏิบัติงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ได้รับทราบนโยบายในการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน กำหนดมาตรฐานการทำงานและแผนการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยต่อไป
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ
จาก ๒๒ จังหวัด จำนวน ๓๐๐ รูป”

ในการนี้ นางรพีวรรณ บำรุง ผอ.กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก นครพนม น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา เลย ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สุรินทร์ และหนองคาย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่