Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ,พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยผู้ร่วมประชุมสัมมนาได้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ รูป

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมศักยภาพของครูผู้สอน ให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่จะสามารถตอบสนององค์ความรู้ของผู้ศึกษาให้กว้างขวางและมีความชัดเจน และเพื่อเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดี เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านศาสนศึกษา ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …