Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์ ภาค ๑๑ (จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์) จัดการประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ ณ MCC Hall ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ร่วมการประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ มีคณะสงฆ์เข้าร่วมจำนวนกว่า ๕๐๐ รูป จาก ๔ จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด้วย

การประชุมสัมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ มีการบรรยาย ๓ หัวข้อ ได้แก่
1.การยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม
2.การสนับสนุนส่งเสริมโครงการเสริมสร้างความปลองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕
3.เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช …