Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ(UN)

การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ(UN)

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ(UN) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “สติ:วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา โดยมีผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ กว่า ๑,๐๐๐ คน จาก ๘๔ ประเทศ และนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมช่วงเช้า พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวต้อนรับผู้นำชาวพุทธ
จากนั้น นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล กล่าวสุนทรพจน์บนเวทีผู้นำชาวพุทธว่า “วันวิสาขบูชาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ นั้น ได้ทรงสร้างคุณูปการแก่ชาวโลกเป็นอันมาก คำสอนของพระองค์ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ นับแต่นั้นมาประเทศต่างๆ จึงได้ผลัดกันเป็นผู้ประสานงานจัดพิธีเฉลิมฉลองวิสาขบูชาทุกปี ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักงานประจำภูมิภาคในประเทศต่างๆ ซึ่งตนเชื่อว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนำไปเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ โดยเฉพาะหลักอหิงสา คือ การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งนี้ พระพุทธองค์ได้เสนอทางสายกลาง หรือที่เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ เริ่มจากมีความเห็น ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีสัมมาทิฏฐิ มีสติ เพียรพยามยาม ไม่ประมาท การพัฒนาเช่นนี้ เป็นการพัฒนาแบบองค์ร่วมไม่แยกสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ที่เหมาะสมนำมาปรับใช้แก้วิกฤติสังคมที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน”
ต่อมา นายโตนิโอ กูแตรโรส (H.E. Antonio Guterres) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ(UN) ส่งสาส์นมีความว่า “ขอส่งความปรารถนาดีฉลองวิสาขบูชาโลก ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราทุกคนมาร่วมรำลึกคำสอนพระพุทธเจ้า ซึ่งตั้งแต่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและเข้ามาสู่โลกนักบวช พระองค์ทรงเห็นถึงความทุกข์ ว่ามนุษย์มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาต่อโลกอย่างไม่มีขีดจำกัด ทั้งนี้โลกจะไม่สันติภาพได้เลยตราบใดที่ยังมีภัยอันตราย ไม่มีความปลอดภัย ทุกคนยังมีการกีดกันบาดหมางกันอยู่ และไม่มีอนาคตที่ยั่งยืนตราบที่มนุษย์ยังหลงในกิเลสอยู่ โดยในวันวิสาขบูชานี้ ขอให้ทุกท่านมาร่วมกันฉลองในพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า มาร่วมแสดงออกถึงความปรารถนาดี และความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”
และนางไอรินา โบโกวา (H.E. Irina Bokova) เลขาธิการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ส่งสาส์นมีความว่า “หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับสันติภาพโลก ความยุติธรรมที่ยังยืน มาเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว คำสอนเบื้องต้นของพระองค์ได้กล่าวถึงอริยมรรคมีองค์ 8 คือ หนทางดับทุกข์ ผ่านความรู้ที่พระองค์ได้ตรัสรู้มา ซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติ การกระทำ หรือกฎแห่งธรรม ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธองค์ ได้เน้นความเมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา หรือ พรหมวิหาร ๔ ที่พวกเราสามารถพัฒนาความรู้นี้ได้ด้วยความสามารถของเราจากการปฏิบัติ และการศึกษา ดังนั้น พวกเราต้องการเตรียมพร้อมที่จะศึกษา เพื่อให้รู้โลกของความสับสน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรื่องของสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะแยกออกจากกันไม่ได้ เป้าหมายหลักต้องพัฒนาทักษะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชากรโลกด้วยความยุติธรรม และไม่มีการเบียดเบียนหรืออหิงสา โดยต้องเริ่มต้นจากจิตใจของวัยรุ่นก่อน ซึ่งเป็นหัวใจหลักการพัฒนาของยูเนสโก”
ซึ่งจากนี้ไป จะรวบรวมเป็นรายงานวิชาการเกี่ยวเรื่อง การใช้สติในการบำบัดความเครียด ของกลุ่มแพทย์ นักจิตวิทยา นักปรัชญา และพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง ๓ นิกาย เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เสนอต่อที่ประชุมวิสาขบูชาโลก ซึ่งมีประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤษภาคม รวมถึงจะเสนอบรรจุรายงานทางวิชาการเรื่องสติ สมาธิ และพระไตรปิฎกสากล ไว้ในปฏิญญาที่จะมีการประกาศที่ประเทศศรีลังกาในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดวิสาขบูชาโลกในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …