Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย
การนี้สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ด้วย
หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้ ที่ประชุม มส. ได้มีการหารือตามที่สำนักพระราชวัง ประกาศว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ในการนี้ คณะสงฆ์โดย มส. และ พศ. พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดจัดโครงการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้ ๑. โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ ๖,๘๑๐ รูป ระยะเวลา ๑๕ วัน ๒. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จัดปฏิบัติธรรมระยะเวลา ๗ วัน หรือตามความเหมาะสม ๓. พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. และตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ ๔. ให้ทุกวัดทั่วประเทศ เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวจะมีการหารืออีกครั้งว่า จะจัดขึ้นวันใด แต่เบื้องต้นจะเริ่มจัดในช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดตามได้จาก www.mahathera.onab.go.th

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …