Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม จำนวน ๘ เรื่อง คือ ๑. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ซึ่งภาคคณะสงฆ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นที่น่าพอใจ ๒. การขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่สร้างวัดไม่เกิน ๑๕ ไร่ กรณีเกิน ๑๕ ไร่ ให้ขอมติเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ๓. รายงานผลความคืบหน้าการสร้างพุทธอุทยานโลก ณ วนอุทยานเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๔. การจัดการแข่งขันทักษะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ๕. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม กล่าวสุนทรพจน์ การประชุมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก ๗. การยกเลิกสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดตราด จำนวน ๙ แห่ง และ ๘. เรื่องการปกครองคณะสงฆ์ สำหรับเนื้อหาโดยละเอียดสามารถติดตามได้จาก www.mahathera.onab.go.th

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม    คลิกที่นี่