Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย
หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุม จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพิ่มประสิทธิภาพและสรุปผลดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๒. ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบการประชุมมหาเถรสมาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยกำหนดประชุมทุกวันที่ ๑๐, ๒๐, และ ๓๐ ของเดือน หากวันใดวันหนึ่งตรงกับวันเสาร์ ให้ประชุมในวันศุกร์แทน และหากวันใดวันหนึ่ง ตรงกับวันอาทิตย์ ให้ประชุมในวันถัดไปคือวันจันทร์แทน ๓. ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนกลาง, การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ธรรมยุต, การแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-จังหวัดสมุทรปราการ ธรรมยุต และการแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ธรรมยุต และ๔. ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบย้ายวันประชุมมหาเถรสมาคมจากวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม    คลิกที่นี่