Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ด้วย

    และภายหลังการประชุม  ณ ห้องแถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ได้แถลงข่าว โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยพระพรหมมุนี เปิดเผยว่า ตามมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งในด้านสาธารณูปการ เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรม ๕ส ในวัด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯสู่การปฏิบัติ มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมขน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” โดยในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จะมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประกอบด้วย มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

    และในช่วงท้าย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(๒) ได้แถลงข่าวมติมหาเถรสมาคม ใน ๒ ประเด็น คือ ๑.อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน(ธรรมยุต) โดยตั้งอยู่ที่ ป่าศรีถาวรวังตาว ตำบลสะเนิน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   ๒. การแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแต่งตั้ง พระปลัดไพโรจน์ ธมฺมธโร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" …