Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนัก
งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ขอความร่วมมือในการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การสำรวจข้อมูลครู
สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ โครงการ
สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การเข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) และ
สรุปโครงการสวนสมุนไพร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …