Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

การประชุมประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่ภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่