Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำปีงบประมาณ2560

การประชุมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำปีงบประมาณ2560

"พระวิสุทธิวงศาจารย์” เตือนครูสอนบาลี ต้องแม่นความรู้ ถ่ายทอดอย่างถูกต้องไม่บิดเบือน อย่าสอนให้นักเรียนเป็นพวกความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ขณะที่แม่กองบาลีสนามหลวง เน้นย้ำพระภิกษุ สามเณร เป็นศาสนทายาท ต้องรู้ภาษาบาลี ทำหน้าที่ปกป้องพุทธวจนะไม่ให้ถูกปลอมปน ดัดแปลงจนผิดพุทธประสงค์

วันนี้( 29 มี.ค.) ที่ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระวิสุทธิวงศาจารย์(วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวในการเปิดการประชุมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำปีงบประมาณ 2560ว่า ขออนุโมทนาสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในการพัฒนาความรู้ครูสอนบาลี ซึ่งหน้าที่ของครูต้องเตรียมแผนการสอน ค้นคว้า เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการถ่ายทอดข้อมูลไม่ให้บิดเบือน รวมทั้งตั้งใจสอน รักการสอน ต้องใส่ใจในนักเรียน ขยันพูดขยันอธิบายทำความกระจ่างเข้าใจแก่นักเรียนที่เรียนบาลี ไม่ใช่แค่สอนไปวันๆเท่านั้น ที่สำคัญครูต้องรักษาอารมณ์ไม่ใช้คำหยาบคาย ใช้เหตุผล และมีจรรยาความเป็นครูทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งเป็นต้นแบบความประพฤติแก่นักเรียนไม่ชักชวนนักเรียนไปในทางที่ผิด หากครูไม่สอนความประพฤติต่อนักเรียน เก่งแต่นิสัยไม่ดี จะเกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาได้ ดังโบราณว่า ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

พระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน) แม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวว่า การพัฒนาความรู้ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากภาษาบาลี ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถไขพระพุทธวจนะที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกออกมาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง แม้จะมีผู้แปลหรือถอดใจความเป็นภาษานั้นๆแล้วก็ตาม ก็ไม่เหมือนอรรถรสและความลึกซึ้งเท่ากับการได้ใช้กุญแจไขความออกมาด้วยตนเอง นอกจากนั้น ภาษาบาลียังเป็นภาษาเฉพาะของพระพุทธศาสนาซึ่งกำหนดไว้ตายตัวว่า ผู้เป็นชาวพุทธทั่วไปควรรู้ ควรศึกษา โดยเฉพาะยิ่งพระภิกษุ สามเณร ในฐานะศาสนทายาทยิ่งต้องรู้ เพื่อรักษาพระพุทธวจนะไม่ให้เลอะเลือน ถูกปลอมปน ถูกดัดแปลงจนผิดพุทธประสงค์

ดร.บุญเลิศ โสภา ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศ. กล่าวว่า ในปีงบประมาณนี้ พศ.ได้เพิ่มค่าตอบแทนการสอนครูบาลี จากปีละ 18,000 บาท เป็นปีละ 20,000 บาท ถือว่าไม่มากในการเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูสอนบาลี ทั้งนี้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในภาษาบาลี หรือเรียกว่า ภาษามคธ เพื่อให้การศึกษาพระไตรปิฎกได้เข้าใจอย่างท่องแท้ ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในครั้งนี้ได้ดำเนินการอบรมครูสอนบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 รูป เน้นเพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอน หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น....

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/564886

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …