Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะทำงานพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การประชุมคณะทำงานพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันนี้ (19 มิ.ย.60) เมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นฝ่ายเลขานุการ

ที่ประชุมได้หารือในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการพัฒนากระบวนงานของคู่มือสำหรับประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการสนองงานคณะสงฆ์และการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ วิธีการ และแนวคิดใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนางานบริการ จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 โดยรายละเอียดโครงการฯจะเป็นการบรรยาย อภิปรายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ การปรับปรุงการให้บริการ ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ , การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ , การสร้างวัฒนธรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ รวมทั้งจะมีการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เข้าอบรมด้วย

Check Also

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มหาเถรสมาคม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา …