Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระราชวรเมธี ดร. วัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็นฝ่ายเลขานุการ
สำหรับเรื่องเสนอเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ มติที่ ๖๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานสรุปการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้แทนกอง/สำนัก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาประกอบด้วย การดำเนินงาน ๑๓ โครงการ บวก ๑

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …