Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวรเมธี ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ๑๓ โครงการ บวก ๑ ได้แก่ ๑. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ๒. โครงการ
ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๓. โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ๔. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ๕. โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ๖.
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗. โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) ๘. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ ๙. โครงการยกระดับขีด
ความสามารถศาสนบุคคล ๑๐. โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ๑๑. โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) ๑๒. โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส
๑๓. โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และ ๑๔. โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
ในการนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ ๑ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รอง
ประธานกรรมการ ๒ และ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ ๓ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่