Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวรเมธี ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ๑๓ โครงการ บวก ๑ ได้แก่ ๑. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ๒. โครงการ
ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๓. โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ๔. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ๕. โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ๖.
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗. โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) ๘. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ ๙. โครงการยกระดับขีด
ความสามารถศาสนบุคคล ๑๐. โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ๑๑. โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) ๑๒. โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส
๑๓. โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และ ๑๔. โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
ในการนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ ๑ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รอง
ประธานกรรมการ ๒ และ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ ๓ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …