Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สำหรับคณะกรรมการทำงาน กำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ประกอบด้วย พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง และพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นรองประธานคณะกรรมการทำงาน เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ รวมมีคณะทำงานทั้งหมด ๑๙ รูป/คน
ในการนี้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …