Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ” ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยมีพระพรหมเสนาบดี ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้พระพรหมเสนาบดี กล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ให้โอวาทธรรม ว่า

“โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นของเก่าแต่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ตามหลักของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) โดยหมู่บ้านศีล ๕นี้ ขยายผลมาจากหลักของอ.ป.ต.หลักที่ ๑ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม ขอให้ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ให้เจริญยิ่งขึ้น และขอให้สามัคคี รักใคร่กัน เคารพกันตามชั้น ตามฐานะ ตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในโครงการนี้ ให้สำเร็จลุล่วง”

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า “อยากฝากเรื่องการบูรณาการงานศีล ๕ กับงานอ.ป.ต. และอย่าละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับโครงการได้

พระเทพเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า อยากให้มีการนำศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินการโครงการให้เกิดความยั่งยืนด้วย”

ด้านนายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า “รัฐบาลกำหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี พศ. เห็นควรให้นำโครงการหมู่บ้านศีล ๕ อยู่ในแผนด้วย เพราะเป็นโครงการที่จะทำให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ ดังนั้น จึงต้องมีแนวทางที่จะทำให้โครงการเกิดความต่อเนื่อง และจะมีผลต่อการเสนอของบประมาณด้วย อย่างไรก็ตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ก็ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ด้วย”

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …