Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานปฐมนิเทศและอบรมสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เข้าใจคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ และการประพฤติบฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ประกอบด้วยข้าราชการบรรจุใหม่ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน ๔๗ คน
โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น ๔ ภาค ภาคที่ ๑ การอบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
ภาคที่ ๒ การอบรมภาควิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ภาคที่ ๓ การศึกษาดูงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ภาคที่ ๔ การฝึกปฏิบัติงานจริง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" …