Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวบุคลากร / ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 337/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) คลิกที่นี่