Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ. / สารคดี คุยกับโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อวัด

การสร้างวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อผู้มีจิตศรัทธาได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การขออนุญาตตั้งวัด เพื่อทำให้วัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย วัดที่ขออนุญาตจะต้องเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดนั้น มีเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง มีความเหมาะสมที่จะเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ แจ้งจำนวนพระภิกษุจำพรรษาไม่น้อยกว่า ๔ รูป  และให้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าอาวาสด้วย โดยต้องมีอายุ ๕ พรรษาขึ้นไป …