Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ. / รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

วันวิสาขบูชา  วันสำคัญของโลก ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  พี่น้องชาวพุทธอยากให้วันวิสาขบูชามาถึงโดยไว เนื่องด้วยเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว  อีกทั้งหน่วยราชการและองค์กรชาวพุทธทั้งหลายต่างพร้อมเพรียงกันจัดเตรียมงานบุญกันยิ่งใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทั้งถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงค้นพบสัจธรรมมาช่วยชาวโลกได้มีหนทางพ้นจากทุกข์

มีกิจกรรมหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นของใหม่ แต่สำคัญไม่แพ้ของเก่า นั่นคือ การคัดเลือกแล้วดีเด่นทางพระพุทธศาสนา ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธ แล้วมอบรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ผู้ได้รางวัลนี้คือบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นไอดอล

ผมเข้าใจว่า รางวัลเสาอโศก คงได้แนวคิดมาจากการที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดทำเสาหินขึ้นถึง ๘๔,๐๐๐ ต้น  เพื่อเป็นตัวแทนของหลักธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่มีในพระพุทธศาสนา พี่น้องชาวพุทธที่เคยไปประเทศอินเดีย คงได้เห็นเสาอโศกที่มีหัวสิงห์อยู่บนเสา เงินรูปียังมีรูปเสาอโศก แสดงว่าเสาอโศกมีความสำคัญมากทางพระพุทธศาสนา ใครได้รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”  ย่อมไม่ธรรมดา
รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม  มี ๙ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑  นักธุรกิจ
ประเภทที่ ๒  นักการศึกษา  นักวิชาการ
ประเภทที่ ๓  นักสื่อสารมวลชนทุกประเภท
ประเภทที่ ๔  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน
ประเภทที่ ๕  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เอกชน
ประเภทที่ ๖  ศิลปิน  นักร้อง  นักแสดง
ประเภทที่ ๗  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประเภทที่ ๘  พระสงฆ์  นักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา
ประเภทที่ ๙  พุทธศาสนิกชนทั่วไป

รางวัลทั้ง ๙ ประเภท จะมอบให้กับบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่เป็นผู้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา  วัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียริคุณยกย่องผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นต่อไป และยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ปีนี้มีจำนวน ๑๔๐ ท่าน จะเข้ารับประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ต่อไป

นับว่า สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มองเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ทำดี ละเว้นความชั่ว ในโอกาสวิสาขบูชาวันสำคัญ   ของโลกจึงริเริ่มรางวัล  “เสาอโศกผู้นำศีลธรรมขึ้นมา” สาธุ

ดร.สมชาย   สุรชาตรี
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Email : surachatri@yahoo.com
Email : buddhismspokesman@hotmail.com
โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Facebook : ชื่อโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๘

Check Also

สารคดี คุยกับโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ