Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 19 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 19 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ  จำนวนเงิน ๓,๔๔๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  จำนวนเงิน ๑,๔๖๓ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ  จำนวนเงิน ๒๑,๙๓๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ  จำนวนเงิน ๔,๙๑๒ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ  จำนวนเงิน ๑๔,๕๓๒.๓๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ  จำนวนเงิน ๒๘,๕๒๕ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ  จำนวนเงิน ๔๖,๘๖๖.๙๕ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ จำนวน ๑ รายการ  จำนวนเงิน ๕๓๕ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตักบาตรอาหารแห้ง จำนวน ๓๐ รายการ  จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ  จำนวนเงิน ๓๕๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ  จำนวนเงิน ๓๕๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ  จำนวนเงิน ๔๕๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ  จำนวนเงิน ๑,๓๕๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ  จำนวนเงิน ๑,๒๘๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ  จำนวนเงิน ๒,๖๐๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซอง จำนวน ๕๐๐ ซอง  จำนวนเงิน ๓,๕๐๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารวาระการประชุมฯ จำนวน 130 ชุด  จำนวนเงิน ๘,๕๘๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียงจำนวน ๑๒ ครั้ง  จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๔ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๔ รายการ คลิก