Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อจัดจ้าง ๑๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อจัดจ้าง ๑๑ รายการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๘ รายการ  คลิกที่นี่

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ  คลิกที่นี่

จ้างจัดทำสื่อ  คลิกที่นี่

จ้างจัดสนามสอบ  คลิกที่นี่

จ้างทำตรายาง ๒ อัน  คลิกที่นี่

จ้างทำตรายาง ๓ อัน  คลิกที่นี่

จ้างทำวิดีทัศน์ คลิกที่นี่

จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ  คลิกที่นี่

จัดซื้อเครื่องไทยธรรม ฯลฯ  คลิกที่นี่

จัดจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินการ  คลิกที่นี่

จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด  คลิกที่นี่

Check Also

ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการโครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะบุคลากร ศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถาน ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ร่างประกาศ  คลิกที่นี่ ร่างเอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) คลิกที่นี่ ราคากลาง  คลิกที่นี่