ข่าวภูมิภาค

นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผอ.พศจ.ยโสธร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๐๑ รูป ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์อุปถัมภ์โรงเรียนเนื่องในวโรกาสเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด