ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๙ น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวเยาวชนจังหวัดยโสธร นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชน และครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ ๑.ศาลเยาวชนและครอบครัวเยาวชนจังหวัดยโสธร  ๒.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ๓.องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๔.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ๕.กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา ๖.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร และ ๗.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือ และสร้างระบบเครือข่ายของศูนย์ให้คำปรึกษาระหว่างกัน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ปรับเปลี่ยน เรียนรู้พฤติกรรมให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถใช้ชีวิตในสังคมปกติได้ และติดตามพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก