ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค  เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง  และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ “ด้วยพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑ รูป  เจ้าคณะจังหวัด ๓ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๑ รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๓๒ รูป รวม ๓๘ รูป ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีมอบพระบัญชาดังกล่าว ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ในวันนี้ นับเป็นความเมตตา เป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงยิ่ง แก่พระสังฆาธิการและพระภิกษุที่ได้รับพระบัญชาในครั้งนี้” ต่อมา นายพนม ศรศิลป์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาส  พระอารามหลวง ดังนี้

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค
๑. พระสุธีปริยัติธาดา ฉายา ปิยาจาโร วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๓

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด
๑. พระราชจันทโมลี ฉายา วิมโล วัดบูรพาพิทยาราม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
๒. พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ ฉายา วิโรจโน วัดท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
๓. พระครูสันติปัญญาภรณ์ ฉายา ภูริปญฺโญ วัดเซกาเจติยาราม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เจ้าคณะอำเภอเซกา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด
๑. พระมหาเชิดชัย ฉายา กตปุญฺโญ ป.ธ.๙ วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหหลวง
๑. พระครูศรีจริยาภรณ์ ฉายา อุชุจาโร วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
๑. พระครูอดุลวีรวัฒน์ ฉายา เขมาภิรโต วัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
๒. พระครูอาทรธรรมคุณ ฉายา อคฺควณฺโณ วัดมงคลนิมิตร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
๓. พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ ฉายา อุทโย วัดชุมพลนิกายาราม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม 
๔. พระมหาสุวิทย์  ฉายา อุตฺตมสีโล ป.ธ. ๘ วัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
๕. พระมหาสุธน ฉายา ยสสีโล ป.ธ. ๖ วัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
๖. พระครูปลัด ทอง ฉายา อภิวณฺโณ  ป.ธ. ๔ วัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
๗. พระปลัด พิศิษฐ์ ฉายา ปวีโณ ป.ธ. ๓ วัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส  
๘.พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ ฉายา จนฺทาโภ ป.ธ. ๗ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๙. พระมหาหวน ฉายา ยสาโส ป.ธ. ๙ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ 
๑๐. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ฉายา สิทฺธิผโล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
๑๑. พระครูวินัยธร สุวัฒน์ ฉายา สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๓ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  พระอารามหลวง
๑๒. พระครูพิลาสสรคุณ ฉายา มหาสนฺติ ป.ธ. ๔ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
๑๓. พระครูสังฆรักษ์ เสริมศักดิ์ ฉายา ผาสุกธมฺโม วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ 
๑๔. พระมหาบุญลือ ฉายา วิชฺชากโร ป.ธ. ๙ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ 
๑๕. พระสมุห์ นุกูล ฉายา อนาวิโล วัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่  
๑๖. พระครูปลัด สุเทพ ฉายา ปญฺญาวชิโร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
๑๗. พระมหาคลี ฉายา จารุวํโส ป.ธ. ๙ วัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดชนาธิปเฉลิม 
๑๘. พระมหาเพียรทอง ฉายา อริยเมธี ป.ธ. ๔ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว 
๑๙. พระมหาผดุงศักดิ์ ฉายา เสสปุญฺโญ ป.ธ. ๓วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว 
๒๐. พระครูสังฆรักษ์ พิทักษ์พงษ์ ฉายา โชติธมฺโม วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว 
๒๑. พระสุริยา ฉายา สุนฺทราจาโร วัดมงคลนิมิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร 
๒๒. พระครูปลัด กฤตธัช ฉายา โสภณธมฺโม วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ 
๒๓. พระครูเมธังกร ฉายา กนฺตวํโส วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม 
๒๔. พระครูวรวงศ์ ฉายา ฉนฺทกโร วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม 
๒๕. พระมหาสิงห์ขสัก ฉายา หาสจิตฺโต ป.ธ. ๓ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม 
๒๖. พระมหาเฉลิมชัย ฉายา ปภสฺสโร ป.ธ. ๔ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม 
๒๗. พระมหาเสฏฐวุฒิ ฉายา วชิราโณ ป.ธ. ๙ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม 
๒๘. พระมหาพุทธิเมธ ฉายา สนฺตวาโจ ป.ธ. ๘ วัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ 
๒๙. พระมหาราวี ฉายา อาจารสมฺปนฺโน ป.ธ. ๖ วัดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ 
๓๐. พระมหาชูศักดิ์ ฉายา จิรสกฺโก ป.ธ. ๖ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต  
๓๑. พระมหาทวิช ฉายา ธีรชาโต ป.ธ. ๘ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต
๓๒. พระมหาสมหมาย ฉายา กตปุญฺโญ ป.ธ. ๓ วัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ 

กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว