ข่าวประชาสัมพันธ์

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ : พระพรหมมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในพิธีแต่งตั้งพระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.๕ น.ธ.เอก) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ พระอารามหลวง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ณ พระอุโบสถวัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร

โดยนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานว่า พระอารามหลวง หมายถึงวันที่พระมหากษัตรยิ์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ หรือวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ทรงสร้าง หรือโปรดให้ปฏิสังขรณ์แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมถึงวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้งทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เดิมเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ว่างลงพระมหากษัตริย์จะทรงพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อทรงแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส แม้วัดราษฎร์บางวัดก็ทรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เอง ในยุคปัจจุบันการเสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จะเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับขั้น เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถ เสนอขออนุมัติจากมหาเถรสมาคม แล้วนำขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง

ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตามโบราณราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องจัดรถยนต์หลวง เรือยนต์หลวง หรือพาหนะอื่นที่เป็นของหลวงแล้วแต่กรณี เพื่ออัญเชิญพระพุทธ พระธรรม สัญญาบัตร พัดยศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช จัดเป็นขบวนนำไปส่งถึงวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส แล้วดำเนินการตามวิธีการดังที่ได้ปรากฏอยู่ในขณะนี้

ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ พระอารามหลวงได้ว่างลง เนื่องจากพระธรรมดิลก เจ้าอาวาสรูปเดิมได้ถึงมรณภาพ พระคุณเจ้าในฐานผู้รักษาการแทนเจาคณะใหญ่คณะธรรมยุต จึงได้เสนอขอแต่งตั้งพระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.๕ น.ธ.เอก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีคามรู้ความสามารถ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ พระอารามหลวง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การเสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ พระอารามหลวง ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๑ แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งทอดถนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะตามลำดับ จนถึงผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และมหาเถรสมาคมได้ลงมติอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดทำพระบัญชาฯ นำขึ้นกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ลงนามในพระบัญชาแต่งตั้ง เป็นที่รียบร้อยแล้ว
         
ต่อมาพลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชว่า "พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ที่ ๑๓/๒๕๕๒ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งให้ พระธรรมวราภรณ์ (มนตรี) ฉายา คณิสฺสโร อายุ ๖๘ พรรษา ๔๗ วิทยฐานะ ป.ธ.๕ น.ธ.เอก ศน.บ. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้น จงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศมหาเถรสมาคม ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนานเทอญ แต่งตั้ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
         
จากนั้น พระพรหมมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติ ประทานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แก่พระธรรมวราภรณ์ และได้ประทานสัมโมทนียกถา. 
 
จุไรรัตน์  มีศิริ / กองพุทธสารนิเทศ / ข่าว
บุญเรือง  จำปากุล / กองพุทธสารนิเทศ / ภาพ

 

ประมวลภาพกิจกรรม
(คลิกที่รูปเพื่อดูแบบสไลด์โชว์)