ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดย นายกิตติพัฒน์  สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้รับเกียรติจากพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระราชสิงหวรมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแล้ว ได้มีจัดให้มีการถวายความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลวัดแด่เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  ซึ่งได้ความเมตตาจากเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เข้าร่วมรับการถวายความรู้เป็นจำนวนมาก

ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  โดย อาจารย์พงศ์กร  จันทราช  ได้จัดทำงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถให้บริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์ (http://www.templethailand.org/)  และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  รวมทั้งศึกษาหาความรู้ และบริการข้อมูลและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป