ข่าวประชาสัมพันธ์

คำถวายเทียนพรรษา

นะโม     ตัสสะ     ภะคะวะโต     อะระหะโต     สัมมาสัมพุทธัสสะ    (ว่า ๓ จบ)

ยัคเฆ  ภันเต,  สังโฆ    ปะฏิชานาตุ,    มะยัง   ภันเต,   เอตังปะทีปะยุคัง,    สะปะริวารัง,  เตมาสัง, พุทธัสสะ   ปูชะนัตถายะ,  อิมัสสะมิง   อุโปสะถาคาเร,  นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  อะยัง  เตมาสัง,  พุทธัสสะ    ปูชะนัตถายะ,  ปะทีปะยุคัสสะ,  ทานัสสะ,  อานิสังโส,  อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,  สุขายะ,  สังวัตตะตุ.

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงพระกรุณาโปรดให้  ..................................................   เป็นผู้แทนพระองค์    เป็นผู้ถวายเทียนพรรษาพร้อมกับของบริวารนี้ไว้   ณ   พระอุโบสถนี้    เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา  ขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา  ตลอดกาลพรรษานี้    จงสำเร็จตามพระประสงค์ทุกประการ  ฯ

Attachments:
FileFile size
Download this file (TienPansa.pdf)ดาวน์โหลด34 Kb