ข่าวบุคลากร

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๔ (ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

๑.พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔  ดูรายชื่อได้จาก ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข หน้าที่ ๒  (เล่มที่ ๑๑)  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

คลิก!!   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/024/011/2.PDF

๒.พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ดูรายชื่อได้จาก  ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๒๙  ตอนที่ ๒๔ ข  หน้าที่ ๑๒๙ (เล่มที่ ๑๕/๓)  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

คลิก!!   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/024/015_3/129_1.PDF

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp