บทความทางพุทธศาสนา

ในทางพระพุทธศาสนาสอนในเรื่องของความสุขไว้มากมาย ความสุขที่ชาวโลกจะได้รับนั้น ต้องประกอบด้วยฐานะ 4 ประการ ได้แก่

1. สุขเกิดแต่การมีทรัพย์

2. สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค

3. สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้

4. สุขเกิดแต่การทำงานที่ปราศจากโทษ

ประการแรก ทรัพย์เป็นเหตุให้ปลื้มใจ เพราะทรัพย์คือความสมบูรณ์ในปัจจัย 4 คนมีทรัพย์ย่อมได้รับความสุข ปรารถนาวัตถุใดในปัจจัย 4 ย่อมได้ การมีทรัพย์คือความสมบูรณ์พูนสุขด้วยปัจจัย 4 จะต้องรู้จักการใช้จ่ายในทรัพย์สินเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ ถ้ามีทรัพย์แต่ไม่รู้จักการที่จะใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ ก็หาความสุขไม่ได้ ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น ทรัพย์นอกจากไม่งอกเงย ยังจะไม่เป็นประโยชน์ต่อใครๆ

ประการที่สอง สุขเกิดแต่การใช้จ่ายทรัพย์บริโภค ผู้ที่ไม่มีปัญญา ย่อมจับจ่ายใช้สอยทรัพย์โดยไม่รู้จักประมาณ ทรัพย์สมบัติ ก็มีแต่จะต้องสิ้นไปหมดไป ถูกทำลายไปโดยปราศจากประโยชน์ ส่วนผู้มีปัญญา ย่อมใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ รู้จักประมาณในการใช้จ่าย รู้จักการบริหารในทรัพย์สมบัติของตนให้เกิดประโยชน์ ไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย ให้เกิดความพอดีกับกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ ให้พอเหมาะกับรายได้ที่ตนได้รับ และให้เหลือพอ ที่จะอดออม เป็นทุนสะสมสำหรับชีวิตครอบ ครัว

ประการที่สาม สุขเกิดแต่การไม่ต้องเป็นหนี้ หนี้คือสิ่งที่ตกค้างจะต้องชำระเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คนมีหนี้จะเกิดอาการหวาดผวา เป็นทุกข์ นอนไม่หลับ ฟุ้งซ่าน จิตไม่สงบ คนมีหนี้สินมากๆ สังคมจะขาดความเชื่อถือ ไม่เป็นที่ยอมรับ ยิ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ ตามสัญญาหรือตามที่กฎหมายกำหนดก็จะกลายเป็นคนล้มละลาย เพราะฉะนั้นการไม่เป็นหนี้ใคร จึงเป็นความสุข

ประการที่สี่ สุขเกิดแต่การทำงานที่ปราศจากโทษ ผู้ที่ทำงานปราศจากโทษย่อมจะมีความสุข เพราะเป็นงานที่สุจริต ไม่ผิดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ใครๆ คนที่ทำงานที่ปราศจากโทษนั้น ย่อมได้รับความสุขความอิ่มใจ มีความปลาบปลื้มใจ ไม่ต้องหวาดผวา ไม่เหมือนกับคนที่ทำงานทุจริตประกอบไปด้วยโทษ ผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมาย ขณะที่ทำเขาก็หวาดกลัว ขณะที่ทำเสร็จแล้วเขาก็เดือดร้อน ทั้งยามนั่ง ยามนอน ยามหลับและยามตื่น กลัวภัยพิบัติทั้งหลายจะมาถึงตน

การดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ รู้จักอดออมทรัพย์ ดังคำ ที่รู้จักกันว่า ใช้ของไทย กินของไทย เที่ยวเมืองไทย ใช้ของอย่างประหยัด ถ้าประชา ชนคนไทยร่วมใจกันประหยัด ก็จะทำให้สังคมเล็กๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงประเทศชาติเกิดความสุข มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร www.watdevaraj.com

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXhNVEkwTURrMU5BPT0