ข่าวประชาสัมพันธ์


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสำนักศาสนศึกษา วัดสังฆานุภาพ  และเป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศการเรียนการสอนสำนักศาสนศึกษาวัดสังฆานุภาพ จังหวัดกำแพงเพชร สาขาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง ประธานคณะพระธรรมจาริก รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑, ประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสร้างสำนักศาสนศึกษา วัดสังฆานุภาพ สาขาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วย พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดคูยาง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และพระเถรานุเถระ

จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็พระสังฆราข เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศการเรียนการสอนสำนักศาสนศึกษาวัดสังฆานุภาพ โดยพระมหาสนั่น ยสชาโต ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดสังฆานุภาพ  กล่าวถวายรายงานว่า สำนัก  ศาสนศึกษาวัดสังฆานุภาพ ตั้งขึ้นโดยดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง ประธานคณะพระธรรมจาริก รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑, ประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ เจ้าอาวาส   วัดปากน้ำ และเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ ภายใต้ชื่อว่า “ศูนย์การศึกษาพระบาลี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” นับเป็นสาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแห่งแรกของสำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนเฉพาะบาลีและนักธรรมเท่านั้น

สำนักศาสนศึกษาวัดสังฆานุภาพ เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าพักและรับการศึกษามาตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดกรเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ที่ผ่านมา โดยเปิดสอนพระปริยัติธรรมครบทั้ง ๒ แผนก กล่าวคือ แผนกธรรม และแผนกบาลี มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน ๔๒ รูป จำแนกตามชั้น และแผนกต่าง ๆ ดังนี้

แผนกบาลี
- ประโยค ๑-๒ จำนวน ๒๕ รูป
- ประโยค ป. ธ. ๓ จำนวน ๕ รูป
- ประโยค ป. ธ. ๔ จำนวน ๖ รูป
- ประโยค ๕ จำนวน ๖ รูป

แผนกธรรม
- นักธรรมชั้นตรี จำนวน ๑๘ รูป
- นักธรรมชั้นโท จำนวน ๙ รูป
- นักธรรมชั้นเอก จำนวน ๑๒ รูป

จากนั้นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการเรียนการสอน

จุไรรัตน์ มีศิริ ข่าว
บุญลือ สาโท ภาพนิ่ง
ฉัตรชัย ฤทธิ์เดช ภาพเคลื่อนไหว
กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ