บทความทางพุทธศาสนา

คอลัมน์ ศาลาวัด

เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้ประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ

ในปี 2553 คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ที่ประชุมมหาเถรฯ ได้พิจารณาเลือก พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภัททจารี) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ส่วนคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ที่ประชุมมหาเถรฯ ได้พิจารณาเลือก พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี

กล่าวสำหรับ สมณศักดิ์ คือ บรรดาศักดิ์หรือยศ ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศ เพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย

ชั้นยศสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มีดังนี้

1.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า หรือสมเด็จพระสังฆราช 1 พระองค์ ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2.สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ จำนวน 8 รูป

3.พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ 19 รูป

4.พระราชาคณะชั้นธรรม 35 รูป

5.พระราชาคณะชั้นเทพ 66 รูป

6.พระราชาคณะชั้นราช 144 รูป

7.พระราชาคณะชั้นสามัญ 394 รูป ตำแหน่งพระราชาคณะชั้นสามัญ ไม่มีราชทินนามนำหน้า เช่น พระวิเชียรโมลี เป็นต้น

ในปัจจุบัน สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ มีเพียง 6 รูปเท่านั้น แบ่งออกเป็นฝ่ายมหานิกาย 3 รูป และฝ่ายธรรมยุต 3 รูป

ฝ่ายมหานิกาย ประกอบด้วย 1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ 2.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร) วัดชนะสงคราม 3.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ฝ่ายคณะธรรมยุต ประกอบด้วย 1.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศาราม 2.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 3.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร

ในการนี้ เมื่อตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะว่างลง คณะกรรมการมหาเถรสมาคม จะได้พิจารณาพระเถรานุเถระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนทุกประการ นำเสนอรายชื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ ขอพระราชทานสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ

ถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติเสมอมา และเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาตามพระราชอัธยาศัย

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXlOVEUyTVRBMU13PT0