ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. 2543 เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดทั่วประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับประชาชน พุทธบริษัทที่สนใจใฝ่ปฏิบัติธรรม ด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนา

โดยมุ่งให้คณะสงฆ์แต่ละจังหวัดควรมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในด้านการฝึกอบรมสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนั้นต้องดำเนินการตามข้อ 5 แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. 2543 ซึ่งระบุไว้ว่า “การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัด ประธานคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม คัดเลือกวัดที่เหมาะสม ให้เจ้าอาวาสที่จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมยื่นหนังสือขอจัดตั้งตามแบบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอคณะกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจารณาแล้วให้ประธานคณะกรรมการรายงานเสนอเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่พิจารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ เพื่อมีพระบัญชาการตั้งสำนักปฏิบัติธรรม ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด” อาศัยตามความแห่งระเบียบนี้การเสนอเรื่องขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพื่อให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติ จึงเป็นการดำเนินการโดยเฉพาะของเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ ในนามของคณะกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธานคณะกรรมการ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอของจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ โดยมีเจ้าคณะใหญ่เป็นประธานที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาคเป็นที่ปรึกษา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ปกครองฝ่ายบ้านเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงกำหนดขั้นตอนเสนอเรื่องขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น โดยได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 82 แห่ง และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณไปเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมตามระเบียบมหาเถรสมาคม เพราะถือเป็นการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เน้นได้ตรงจุด กล่าวคืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ ให้เกิดสติปัญญากำหนดรู้เท่าทันสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาอันแท้จริงของชีวิต ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมทางศาสนาตามนโยบายของคณะสงฆ์และของรัฐในการเผยแผ่และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 

ปัจจุบันมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมทั่วประเทศ จำนวน 1,059 แห่ง การที่ได้มีการประกาศยกย่องสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้มาตรฐานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักปฏิบัติธรรม โดยได้มีการสำรวจ  และคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านสถานที่ วิทยากร การบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุนสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า “ปัญหาสังคมไทยปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การมีสติรู้เท่าทันหลักการแก้ปัญหาตามแบบอย่างพุทธวิธีจะช่วยนำความสงบสุขคืนสู่สังคมไทยได้ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมาธิฝึกจิตพัฒนาปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริง  หรือที่เรียกว่าการเจริญสมถและวิปัสสนากัมมัฏฐานจะช่วยพัฒนาจิตใจได้อย่างดียิ่ง ส่งผลให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นทั้งในชีวิตส่วนตนและสังคมส่วนรวม สมควรที่พุทธบริษัทจะได้หันมา ปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจัง ให้เป็นชาวพุทธที่แท้ด้วยการศึกษาปฏิบัติแล้วช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมให้แพร่หลายไปทั่ว คาดหวังได้ว่าพุทธศาสนิกชนจะสามารถนำวิถีพุทธสู่วิถีไทย และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้เกิดเป็นวิถีชีวิตได้ โดยเฉพาะปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามระเบียบมหาเถรสมาคม ทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง เพื่อรองรับผู้สนใจใฝ่ปฏิบัติธรรมในทุกจังหวัด”   

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์.......สกู๊ป