ธรรมะวันละคำ ชุดที่ ๒

วุฒิธรรม ๔ ประการที่ ๒ คือ สัทธัมมัสสวนะ