ข่าวประชาสัมพันธ์

พระโดมชัย อุตฺตมชโย และพระรัชยุทธ วุฒิโท บรรยายธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนกสินธร (เซนต์ปีเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 โดยให้ข้อคิดและหลักธรรมในการดำรงชีวติ ให้มีสติไม่ประมาท มีความรักความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน และมีน้ำใจ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เยาวชนและครูอาจารย์เป็นอย่างดี

 


 
 
ดวงจันทร์ แซ่ตั้ง / ข่าว
บุญเรือง จำปากุล / ภาพ
กองพุทธสารนิเทศ