น่ารู้...จาก ก.พ.

คพร. เห็นชอบปรับปรุงระบบพนักงานราชการ [17/02/2553]


http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0000131&newsID=nws0001769