ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดงานมหกรรมคุณธรรมนำวิชาการสู่ลุ่มแม่น้ำโขง การแข่งขันและพัฒนาทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และมาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม” ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจำเป็นต้องจัดให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนต้องเน้นหนักการที่จะให้โรงเรียนแต่ละโรงได้พัฒนาด้านวิชาการให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพนั้น นอกจากผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ผู้สอน และบุคลาการทางการศึกษา จะเน้นกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญในโรงเรียนแล้ว ยังจำเป็นต้องมีกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ มีเจตคติที่ดีและมีความกระตือรือร้น กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมคุณธรรมนำวิชาการการสู่ลุ่มแม่น้ำโขง การแข่งขับและพัฒนาทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริง ๒. เพื่อให้ผู้บริหารและครูอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการ ๓. เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การจัดงานในครั้งนี้ มีการประกวด/แข่งขัน/จัดกิจกรรมหลายประเภท เช่น การจัดนิทรรศการผลงานโรงเรียน/นักเรียน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการ กิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม เพื่อรับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองพระราชดำริในพระองค์ที่มีพระราชประสงค์จะให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง สามารถร้อยเรียงประโยคถ้อยคำให้สละสลวย ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ทั้ง ๑๔ กลุ่ม ในการนำนักเรียนครู/อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความเมตตาอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากพระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐

จากนั้น นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดงานมหกรรมคุณธรรมนำวิชาการสู่ลุ่มแม่น้ำโขง การแข่งขันและพัฒนาทักษะทางวิชาการ ว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตระหนักดีว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี และแผนกสามัญศึกษานั้น ถือว่าเป็นรากเหง้าที่สำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาที่พระภิกษุสามเณรจะต้องศึกษา และทำความเข้าใจในฐานะที่เป็นศาสนทายาท ยังจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 
การจัดงานมหกรรมคุณธรรมนำวิชาการสู่ลุ่มแม่น้ำโขง การแข่งขันและพัฒนาทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพโดยเฉพาะงานด้านวิชาการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการและเจตคติที่ดี และมีความกระตือรือร้น ซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๔ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ จากคำกล่าวรายงาน จะเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้ ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานมาเป็นลำดับ มีการมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรให้มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติงานสืบต่อไป ซึ่งบางท่านที่ได้รับโล่เกียรติคุณในวันนี้ ยังจะได้ให้เข้ารับเข็มและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา หรือ สกสค. ณ หอประชุมคุรุสภา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันครูด้วย และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า หนึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก เพื่อรับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมาให้สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ 
 
ในนามผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอบพระคุณขอบคุณ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงาน ที่ได้ร่วมกันเสียสละกำลังกาย กำลังสติปัญญา จัดงานในครั้งนี้
 
จากการจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่าง ๆ โดยสามารถสรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้
๑. การแข่งการจัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์
๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (สามัญ) ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์
๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (สามัญ) ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
๔. การแข่งขันอบปัญหาพุทธศาสนา ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปิตุลาฯ
๕. การแข่งขันตอบปัญหาพุทธศาสนา ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา
๖. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย
๗. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม
๘. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา
๙. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา
๑๐. การแข่งขันเรียงความ ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุห้าดวง
๑๑. การแข่งขันเรียงความ ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมังกรกมลวาสวิทยาลัย
๑๒. การแข่งขันวาดภาพ ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรฯ
๑๓. การแข่งขันวาดภาพ ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา
๑๔. การแข่งขันแต่งกลอนสด ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
๑๕. การแข่งขันแต่งกร่อนสด ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนรัตโนภาสวิมลศึกษา
๑๖. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
๑๗. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนฝางธรรมศึกษา
๑๘. การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมตรี ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพนครวิช
๑๙. การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมโท ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐.  การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมเอก ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา
๒๑. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง) ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
๒๒. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง) ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา
๒๓. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา
๒๔. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง
๒๕. การแข่งขันหนังสือทำมือ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปฐมแพงศรี
๒๖. การแข่งขันหนังสือทำมือ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุพนม
๒๗. การแข่งขันหนังสือทำมือ ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)


จุไรรัตน์ มีศิริ / ข่าว
บุญลือ สาโท / ภาพ