สรุปผลการประชุม มส.

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ พระครูนิรันดร์ธรรมคุณ (ยามจารี) น.ธ. โท วัดเนินม่วง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
๑.๒ พระครูปัญญาวราภรณ์ (แก้ว ปฺาวฑฺฒโน) น.ธ. เอก วัดศรีชุม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง
๑.๓ พระครูนิวิฐวรคุณ (กตสาโร) น.ธ. โท วัดตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
๑.๔ พระราชธรรมภาณี (สุนาถ ติกฺขวีโร) ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.ม. วัดหลวงอรัญญ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
๑.๕ พระสิงหวิชัย (โสภณ โสภโณ) น.ธ. เอก ศน.บ. กศ.ม. วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
๑.๖ พระศรีสิทธิเมธี (นิมิต สิขรสุณฺโณ) ป.ธ. ๙ พธ.ม. วัดท่าตอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสวนดอก
๑.๗ พระครูสังฆรักษ์ อภิชาต สนฺติกโร ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก วัดสังข์กระจาย เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
๑.๘ พระครูสมุห์ ระมัด คุณธมฺโม น.ธ. เอก วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพ มหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
๑.๙ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร จนฺทสาโร) น.ธ. เอก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑.๑๐ พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ. ๘ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพ มหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑.๑๑ พระมหาจำเริญ เขมวีโร ป.ธ. ๗ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑.๑๒ พระมหาวิศิษฐ์ อาจารสมฺปนฺโน ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑.๑๓ พระครูปลัด ประมวล ปฺาวโร น.ธ. เอก วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง
๑.๑๔ พระครูปลัด สมแก้ว สุจิตฺโต น.ธ. เอก วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอน
๑.๑๕ พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ (ณรงค์ จิตฺตสํวโร) ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑.๑๖ พระมหาสุธน สุธโน ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก พธ.บ. คม. วัดโพธาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ให้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
๑.๑๗ ขอยก พระราชวีราคม (บุญรักษ์ สุปฺโ) ป.ธ. ๔ วัดก้ำก่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกิตติมศักดิ์

๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ จำนวน ๕ รูป ดังนี้

๑. พระศราวุฒิ วิริยวํโส วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติ ศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายออเรกอน รัฐออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒. พระขรรค์ชัย ชยวํโส วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติ ศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายออเรกอน รัฐออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. พระพัฒนา สิริวฑฺฒโน วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติ ศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ เมืองคิปเปนฮาห์ม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. พระมหาณรงค์ศักดิ์ สมณชโย วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธเจนีวา เมืองแวร์ซัวร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
๕. พระสุกิจชัย ปุฺชโย วัดเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดเกาะลังกาวีวนาราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

๓. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้

๓.๑ เห็นชอบกำหนดวันประชุมมหาเถรสมาคม ประจำปี ๒๕๕๓
๓.๒ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๘ แห่ง คือ
      ๑) แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดคำสายทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ
      ๒) แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีสวาสดิ์ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองฯ
      ๓) แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดประดิษฐาราม ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองฯ
      ๔) แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดนาอุดมวนาราม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
      ๕) แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าวิเวก ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
      ๖) แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่
      ๗) แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดนิคมเกษตร ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่
      ๘) แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดสว่างป่งเชือก ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
๓.๓ เห็นชอบเปลี่ยนชื่อ วัดสันติสุขาราม เป็น “วัดป่าสันติสุขสามัคคี” ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
๓.๔ ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ตั้งวัดโนนศิลา ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

๔. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

๔.๑ พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง โฆสโก) วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร ถึงมรณภาพ
๔.๒ พระเทพญาณเวที (สุเธียร อคฺคปฺโ) วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำพูน ถึงมรณภาพ
๔.๓ รายงานการแต่งตั้ง พระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวโร) วัดหัวเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔.๔ รายงานการดำเนินการโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
๔.๕ รายงานการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หายทรงพระประชวร
๔.๖ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๔.๗ ขอถวายหนังสือ “คุณานุคุณไตรภาค”
๔.๘ ขอถวายหนังสือ “การสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ การจำลองพระพุทธรูปสำคัญและการดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ จังหวัดตาก”
๔.๙ รายงานการจัดอบรมเพื่อถวายความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ เอช ๑ เอ็น ๑ ๒๐๐๙
๔.๑๐ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์
๔.๑๑ รายงานการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๔.๑๒ รายงานการเดินทางเยือนสหพันธ์รัฐรัสเซียตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา
๔.๑๓ การจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๔.๑๔ โครงการจัดส่งทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
๔.๑๕ โครงการเหลือง-ฟ้ามหามงคล พระสงฆ์ร่วมพัฒนาป่าไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒


ส่วนงานมหาเถรสมาคม  สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๔ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๘

http://www.mahathera.org