สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 182 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549