แวดวงราชการ

น.พ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แก้กฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้รับบำนาญให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากเงินบำเหน็จดำรงชีพ ตลอดจนลดความยุ่งยากภาระเอกสารของผู้รับบำนาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการเสนอแก้กฎหมายนี้ จะรวมเงินบำนาญและเงินเพิ่มค่าครองชีพเข้าด้วยกันจะช่วยส่งผลให้ผู้รับบำนาญได้รับเงินสูงขึ้น จากเงินบำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินที่ผู้รับบำนาญสามารถนำเงินบำเหน็จตกทอดมาใช้ได้ก่อนเสียชีวิต จากเดิมที่เงินบำเหน็จตกทอดจะเป็นของทายาทหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ ตลอดจนลดความยุ่งยาก ภาระเอกสารของผู้รับบำนาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการแก้กฎหมายเรื่องนี้จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,135.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (เงิน ช.ค.บ.) แยกออกจากบำนาญหรือเบี้ยหวัด ทำให้การเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญในแต่ละเดือนมีความยุ่งยาก มีขั้นตอนดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งส่งผลให้ผู้รับบำนาญได้รับบำเหน็จดำรงชีพน้อยลง เนื่องจากบำเหน็จดำรงชีพ กฎหมายกำหนดให้จ่ายได้ไม่เกิน 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ซึ่งหลังจากแก้กฎหมายแล้วจะทำให้บำเหน็จดำรงชีพ สามารถจ่ายได้สูง สุดไม่เกิน 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่รวมเงิน ช.ค.บ. ซึ่งสูงกว่าบำนาญรายเดือนอย่างเดียว

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFkyOHdOREF4TVRBMU1nPT0=§ionid=TURNd05RPT0=&day=TWpBd09TMHhNQzB3TVE9PQ==