แวดวงราชการ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่าได้เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ โดยร่างกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ มีสาระสำคัญ คือ ให้เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 และ ค.ศ.4 ถึงขั้นสูงของอันดับแล้ว ยังสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้สูงขึ้นอีกในขั้นที่เทียบได้ตรงกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับ

ตัวอย่าง เช่น ครู ค.ศ.3 ที่เงินเดือนเต็มขั้น 47,450 บาท ก็ให้ขยับในใช้ขั้นเงินเดือนของ ครู ค.ค.ศ.ในตำแหน่งเดียวกัน ก็จะได้ปรับเพิ่มเป็น 50,550 บาท หรือครู ค.ศ. 4 ที่เงินเดือนเต็มขั้น 50,550 บาท จะปรับไปใช้ขั้นเงินเดือนของครู ค.ศ. 5 ในตำแหน่งเดียวกัน ก็จะปรับเป็น 57,940 บาท

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ประกาศ ก.ค.ศ.ฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาตรวจสอบร่างที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอไปแล้ว รวมทั้งขอให้ ศธ. ยืนยันร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการปรับร่างจากผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ก.พ.ร.และสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=406279&lang=T&cat=&t=ksearch&key=