แถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

News image

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

News image

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียน แผนกธรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบประกาศนียบัตร – พัดเปรียญ ผ้าไตร และทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร

News image

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๕ ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร – พัดเปรียญ ผ้าไตร ...

อ่านต่อ ...

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD)

News image

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD) ประจำปี ...

อ่านต่อ ...