พศ.จัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔(เดือ

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติจัดสรรและโอนจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ...

อ่านต่อ ...

พศ จัดอบรมเข้มครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศรุ่นที่ ๑ ประจำป

News image

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวิชาที่ทำการสอน จึงทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไม่เข้มข้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงมีแนวคิดจัดโครงการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O–NET วิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผ...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด

News image

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ โดยเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้นายมนตรี บำรุง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ เป็นผู้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น ๕ สาย โดยสายที่ ๔ จำนวน ๖ วัด ดั...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายแก่วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สายที่ ๕

News image

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ โดยเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ เป็นผู้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สายที่ ๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕ วัด ดั...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายแก่วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สายที่ ๓

News image

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ โดยเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ พร้อมคณะ เป็นผู้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สายที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๕ วัด ดั...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายแก่วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สายที่ ๒

News image

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ โดยเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมคณะ เป็นผู้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สายที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕ วัด ดั...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบพัด โล่ ย่าม เกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่า

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบพัด โล่ ย่าม เกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง และเจ้าอาวาสที่จัดอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕...

อ่านต่อ ...

พิธีมุทิตาฉลองพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีการศึกษา ๒๕๕๘

News image

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาฉลองพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๙ รูป และมอบทุนอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรคณะธรรมยุต ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ – ๔ – ๕ -๖ – ๗ -๘ ประโยค จำนวน ๑๘...

อ่านต่อ ...

พศ.ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล ...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด

News image

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ โดยเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมคณะ เป็นผู้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสายที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕ วัด ดั...

อ่านต่อ ...

รวมพลัง"บวร"ขับเคลื่อนศีล 5 จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ รวมพลัง"บวร"ขับเคลื่อนศีล 5  ในวันที่  23 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"  เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักศีล 5 ...

อ่านต่อ ...

พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 และประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ โดยมีพระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และนายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร

News image

วันที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผต.ราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.พศ. พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 16 ณ วัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน จั...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่จังหวัดตรัง

News image

วันที่ 17 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 17 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จั...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

News image

วันที่ 16 ก.ค.58 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกเมือง ตำบลบ้านเหรียง อำเภอควนเนียง จั...

อ่านต่อ ...