พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารา

News image

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙

News image

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสีเหลือง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๖, ป.

News image

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วย ดร.บุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก  ป.ธ.๖, ป.ธ.๗, ป.ธ.๘, และป.ธ.๙ โดยมีพระภิกษุ ...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

News image

เมื่อวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในการนี้ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมรับเสด็จฯ และทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารผลการดำเนินงานแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ อาคารนิทรรศการ ๑ – ...

อ่านต่อ ...

กำหนดการและบัญชีรายชื่อวัดที่เข้ารับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี ๒๕๕

News image

อ่านต่อ ...

พศ.ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร

News image

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘

News image

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘...

อ่านต่อ ...

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆ

News image

...

อ่านต่อ ...

พศ. จัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ/ไทย รุ่น ๑

News image

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  เวลา 08.45 น. พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ/ไทย รุ่น ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4, 12, 13, และ 14 โดยมี พระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ...

อ่านต่อ ...

พิธีฌาปนกิจศพพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

News image

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะภาค ...

อ่านต่อ ...

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔

News image

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดแจ้ง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี พระครูสิทธิการโสภณ เจ้าคณะตำบลชัยบุรี กิตติมศักดิ์ ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดอ่างทอง โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบั

News image

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 12.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง              จังหวัดอ่างทอง และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้จัดพิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดอ่างทอง โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  เป็นประธาน ประทานป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ให้กับหมู่บ้าน จำนวน 510 หมู่บ้าน และป้าย “หน่วยงานรักษาศีล 5” ให้กับหน่วยงาน ...

อ่านต่อ ...

การประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

News image

วันที่ 10 พ.ย. 58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เปิดหมู่บ้านศีล ๕ ระยะ ๓

News image

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดไร่ขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานเปิดพิธีประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ ณ วัดไร่ขิงระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน นี้ โดยมีคณะสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

ขอให้ พศจ. ดาวน์โหลด MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ระยะที๓

ดาวน์โหลด MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ...

อ่านต่อ ...