รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด และคณะสงฆ์ พร้อมพบปะประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเช

News image

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติ การพัฒนาเด็กแล

News image

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติ การพัฒนาเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กร...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

News image

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุฑิตาสักการะ สมเด็จพระมหามุณีวศ์ (อมฺพรเถร) เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำป

News image

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๑ / ๒๕๕๘ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

News image

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม และรองแม่กองงานพระธรรมทูต เป็นประธานสงฆ์ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป...

อ่านต่อ ...

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ปร...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระธรรมเมธาภรณ์

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป...

อ่านต่อ ...

พิธีปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๘

News image

พิธีปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องประจำปี ๒๕๕๘

News image

พิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องประจำปี ๒๕...

อ่านต่อ ...

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉั

ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ...

อ่านต่อ ...

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๘ และ๑๙

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดอภยาราม และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด”...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ลงพื้นที่จังหวัดระยอง

News image

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"”ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม

News image

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"”ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี

News image

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ...

อ่านต่อ ...