คณะสงฆ์สาธารณรัฐประชาชนจีน เจริญพระพุทธมนต์แบบเถรวาท

News image

คณะสงฆ์สาธารณรัฐประชาชนจีน เจริญพระพุทธมนต์แบบเถรวาท ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล แด่ ...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑/๒๕

News image

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ...

อ่านต่อ ...

พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

News image

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญกุศล ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ ...

อ่านต่อ ...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

News image

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๗ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๑๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ และหน่วยงานรักษาศีล ๕” จังหวัดเพชรบูรณ์

News image

พิธีมอบป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล ๕  โรงเรียนรักษาศีล ๕ และหน่วยงานรักษาศีล ๕”ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครปฐม ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

News image

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ร่วมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดสังฆานุภาพ (ศูนย์ศึกษาพระบาลีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) จังหวัดก

News image

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบโล่และป้าย หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

News image

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบโล่และป้าย หมู่บ้านรักษาศีล  ๕...

อ่านต่อ ...