เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชา

News image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวไซดา มูนา ทัสนีม(H.E.Ms.Saida Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ    เข้าเยี่ยมคารวะ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อหารือข้อราชการการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีในมิติทางศาสนา  ...

อ่านต่อ ...

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายกฐิน ผ้าป่า แก่วัด ที่พักสงฆ์ที่ไม่มีเจ้าภาพในพื้นที่ ๕

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับเครื่องกฐินพร้อมบริวารกฐิน จำนวน ๑๐๐ ชุด จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้นำไปประกอบพิธีถวายกฐิน ผ้าป่า ถวายแก่วัด ที่พักสงฆ์ที่ไม่มีเจ้าภาพในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๖๖ แห่ง...

อ่านต่อ ...

“โครงการสอบธรรมศึกษาสร้างความดีถวายพ่อหลวงปี ๒๕๕๘”

News image

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้จัดแถลงข่าวการจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “การสอบธรรมศึกษาสร้างความดีถวายพ่อหลวงปี ๒๕๕๘”...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศ

News image

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้ พระสังฆาธิการ ทุกระดับ ทุกรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจร...

อ่านต่อ ...

ฝึกซ้อมเดินขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ

News image

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมฝึกซ้อมเดินขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมฝึกซ้อมเดินขบวนเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพบกภาคที่  ๑กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมด้านศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส

News image

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมด้านศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และดร.จรินทร์ ...

อ่านต่อ ...

ประชุมการขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News image

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีการประชุมการขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ของสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี -กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล -กลุ่มบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ -กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน -กลุ่มนิติกร -กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานราชการ -กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ -กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ -กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร -กลุ่มตรวจสอบภายใน -ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ -หมวดยานพาหนะ   กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันว

News image

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานศาสนการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง ๑๑   กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และรางวัลของสำนักงาน ป.ป.ช. แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภา

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และรางวัลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปะจำปี ๒๕๕๘   กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ...

อ่านต่อ ...

อบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สำนักงานพระพุทธศาสนา

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำบุคลากรเข้าอบรมปฏิบัติธรรม เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ...

อ่านต่อ ...

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔

News image

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดแจ้ง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี พระครูสิทธิการโสภณ เจ้าคณะตำบลชัยบุรี กิตติมศักดิ์ ...

อ่านต่อ ...

การประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

News image

วันที่ 10 พ.ย. 58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เปิดหมู่บ้านศีล ๕ ระยะ ๓

News image

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดไร่ขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานเปิดพิธีประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ ณ วัดไร่ขิงระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน นี้ โดยมีคณะสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

ขอให้ พศจ. ดาวน์โหลด MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ระยะที๓

ดาวน์โหลด MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ...

อ่านต่อ ...

สารคดี "รณรงค์รักษาศีล๕" จำนวน ๕ ตอน

...

อ่านต่อ ...