Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / สรุปผลการประชุม มส. / ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ. ๗) วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๒
๑.๒ พระราชเวที (สุรพล ชิตาโณ ป.ธ. ๙ พธ.บ. ศษ.บ. อ.บ.) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๒
๑.๓ พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ วัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี

๒. อนุมัติการขอลาออก/พ้นจากตำแหน่ง

๒.๑ อนุมัติ พระพรหมสุธี วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค ๑๒ ให้ลาออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๒

๓. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้

๓.๑ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวม ๗ รูป คือ

๑. พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระราชปัญญาสุธี วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๓. พระสุธีรัตนาภรณ์ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอนุจร
๔. พระครูไพศาลธรรมวงศ์ วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พระอนุจร
๕. พระมหากมล ตโณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระอนุจร
๖. พระศิริชัย ชยธมฺโม วัดโพธิ์ลังกา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พระอนุจร
๗. พระครูโอภาสชัยมงคล วัดไทรย้อย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พระอนุจร

๓.๒ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๕ รูป ดังนี้
๑. พระโสภณกิจจาภรณ์ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธวิหาร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒. พระต่อพงษ์ ฉนฺทธมฺโม วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๓. พระมหาสิงหา ภทฺทวโร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
๔. พระมหาสามารถ โสภณปญฺโ วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยพุทธาราม เมืองอเบอร์ดีน สก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร
๕. พระสุรัตน์ ตวฑฺฒโน วัดจันทรสิรินทราวาส อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๖. พระพิบูลศักดิ์ ขนฺติพโล วัดบ้านเปลือยนอก อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๗. พระมหาเฉลิมเกียรติ ยโสธโร วัดทรงศิลา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๘. พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๙. พระครูศรีนิคมพิทักษ์ วัดปางอโศก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
๑๐. พระราชธรรมเวที วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดเกาะลังกาวีวนาราม อำเภอลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
๑๑. พระครูสิริธรรมวิเทศ วัดแม่เตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดกูบังตีฆา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
๑๒. พระครูโอภาสประสิทธิคุณ วัดปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดมัชชิมาประสิทธิ์ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
๑๓. พระปลัด สาโรจน์ ธมฺมสาโร วัดหัวถนน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสุวรรณคีรี รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
๑๔. พระมหานอม เตชวโร วัดบ้านกรูด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดเทพสุวรรณาราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
๑๕. พระทรง ธนปาโล วัดบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมะศรัทธาราม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๓.๓ อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๕ รูป ดังนี้
๑. พระปลัด ศานิตย์ นิจฺจงฺคุโณ วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ เมืองคิปเปนฮาห์ม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๒. พระครูสังฆรักษ์ ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
๓. พระคำพันธ์ อาภาธโร วัดบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
๔. พระศรีพุทธิวิเทศ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน รัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
๕. พระครูสมุห์ ไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน วัดสังฆทาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดสังฆทานไทยเยอรมัน นครเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๓.๔ ขออนุมัติเดินทางไปร่วมประชุมสามัญประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุต ณ ประเทศอินโดนีเซีย รวม ๕ รูป คือ
๑. พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒. พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
๓. พระครูวินัยธร สท้าน จิตฺตวโร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๔. พระมหาอรุณ อรุโณ วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร
๕. พระวิชัย สุภโร วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร

๔. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้

๔.๑ เห็นชอบโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ประจำปี ๒๕๕๘
๔.๒ เห็นชอบให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์กำกับควบคุมดูแลและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปดำเนินการตามความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการจัดการขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ และนำเสนอประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต่อไป)
๔.๓ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔.๔ เห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล
๑. ให้สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระะเกศ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับบริจาคและประสานงาน โดยบริจาคได้ที่ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณภูเขาทอง) หรือโอนเงินเข้าบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล” เลขที่บัญชี ๑๗๙ - ๒๐๔๖๘๔ - ๗ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนโอเดียน
๒. ให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล
๓. มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัด ประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ และปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล

๕. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

๕.๑ รายงานสถิติการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รับทราบ และขออนุโมทนา)
๕.๒ อนาคตเมืองไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (รับทราบ และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะภาค เพื่อทราบ และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ)
๕.๓ รายงานการเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ / ผู้สรุป
นายเดชา มหาเดชากุล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม / ตรวจ


ส่วนงานมหาเถรสมาคม สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๔ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๘

http://www.mahathera.org/

Check Also

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระปิฎกโกศล (นิกร …