Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม / การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น

Check Also

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ของกลุ่มทะเบียนและสัญญา

๑. คำร้อง คลิกที่นี่ ๒. หนังสือสละสิทธิ์ คลิกที่นี่ ๓. ใบรับรองไม่มีภรรยา/สามี คลิกที่นี่ ๔. หนังสือยินยอมคู่สมรส คลิกที่นี่ ๕. ใบมอบอำนาจ คลิกที่นี่ ๖. หลักฐานการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดินของวัด คลิกที่นี่