Breaking News

งานตรวจสอบและรังวัดที่ดิน

งานตรวจสอบและรังวัดที่ดิน

 รายการ  ระยะเวลา
ช่วงยื่นคำขอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ช่วงดำเนินการ
สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ ฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
- วัดมีพระสงฆ์
- สำนักงานที่ดินจังหวัด
2 วัน

สรุป   1. ช่วงยื่นคำขอ
2  ขั้นตอน  2  จุดบริการ   (ส่วนราชการอื่น)
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย)
1  ขั้นตอน  1   จุดบริการ   รวมระยะเวลา  2  วัน

Check Also

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด  รายการ  ระยะเวลา ช่วงยื่นคำขอ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ / เจ้าคณะจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กำนันตำบล / นายอำเภอ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / …