Breaking News

การเบิกจ่ายนิตยภัต ในเขตกรุงเทพมหานคร

การเบิกจ่ายนิตยภัต ในเขตกรุงเทพมหานคร

 รายการ  ระยะเวลา
ไวยาวัจกรยื่นแบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร 1 นาที
งานนิตยภัต รับแบบ/ตรวจสอบรายชื่อกับทะเบียนนิตยภัต ลงนามผู้ตรวจ 4 นาที
ส่งฝ่ายคลัง ดำเนินการโอนนิตยภัตผ่านธนาคาร

สรุป   2  ขั้นตอน  1  จุดบริการ   รวมระยะเวลา  5  นาที

Check Also

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด  รายการ  ระยะเวลา ช่วงยื่นคำขอ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ / เจ้าคณะจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กำนันตำบล / นายอำเภอ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / …