Breaking News

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด

 รายการ  ระยะเวลา
ช่วงยื่นคำขอ
เจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ / เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กำนันตำบล / นายอำเภอ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด
ช่วงดำเนินการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15 วัน
- เจ้าอาวาส
- เจ้าคณะจังหวัด
- ผู้ว่าราชการจังหวัด

สรุป   1. ช่วงยื่นคำขอ
5  ขั้นตอน  5  จุดบริการ   (ส่วนราชการอื่น)
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ
1  ขั้นตอน  1   จุดบริการ   รวมระยะเวลา  15  วัน

Check Also

การขอขึ้นทะเบียนวัด

การขอขึ้นทะเบียนวัด  รายการ  ระยะเวลา ช่วงยื่นคำขอ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ / เจ้าคณะจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กำนันตำบล / นายอำเภอ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / …