Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / การลดและรักษาระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติราชการ / การทำหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและกราบอาราธนาประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช [๑๗ ก.พ. ๕๔]

การทำหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและกราบอาราธนาประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช [๑๗ ก.พ. ๕๔]

การทำหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชและกราบอาราธนาประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 รายการ  ระยะเวลา
ทำหนังสือกราบทูลขอรับพระบัญญา 5 วัน
นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงนามในหนังสือขอรับพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราชทรงมีบัญชา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับพระบัญชาพร้อมทำหนังสือแจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 10 วัน

สรุป   5  ขั้นตอน  4  จุดบริการ รวมระยะเวลา  15  วัน

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

Check Also

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด  รายการ  ระยะเวลา ช่วงยื่นคำขอ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ / เจ้าคณะจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กำนันตำบล / นายอำเภอ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / …