Breaking News

การขอใช้อาคารสถานที่พุทธมณฑล [๑๗ ก.พ. ๕๔]

การขอใช้อาคารสถานที่พุทธมณฑล

 รายการ  ระยะเวลา
หน่วยงาน/บุคคลยื่นเรื่อง พร้อมทำบันทึก
- เสร็จภารกิจ (ช่วงยื่นคำขอ)
- (ช่วงดำเนินการ)
10 - 30 นาที
2 วัน
เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติ
จัดอุปกรณ์และสถานที่ 1 วัน
แจ้งผลให้หน่วยงานและบุคคลทราบ 1 วัน
อาคารพร้อมใช้ / ชำระเงิน 1 วัน

สรุป   1. ช่วงยื่นคำขอ
1  ขั้นตอน  1   จุดบริการ   รวมระยะเวลา  10 - 30 นาที
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย)
5  ขั้นตอน  2  จุดบริการ   รวมระยะเวลา  5  วัน

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

Check Also

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด

การออกหนังสือรับรองสภาพวัด  รายการ  ระยะเวลา ช่วงยื่นคำขอ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ / เจ้าคณะจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง กำนันตำบล / นายอำเภอ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / …